New Milford đề xuất tăng 3,17% ngân sách trường. Bộ lưu điện

Bộ lưu điện. Duy trì sĩ số lớp chăng và cung cấp đủ nhân viên tư vấn để cung cấp hỗ trợ cho sinh viên là một trong những ưu tiên trong đề xuất 2016-17 ngân sách của học khu.

Giám tạm đã đề xuất một ngân sách $ 63.100.000, mà là nhiều hơn $ 1.900.000 hoặc 3,17 phần trăm so với phân bổ của năm nay. “Các yêu cầu ngân sách được thiết kế để hỗ trợ và duy trì các chương trình giảng dạy và các mức biên chế cần thiết để tiếp tục tập trung của huyện về cải tiến giảng dạy, các dịch vụ sức khỏe tâm thần mở rộng, và cơ hội học đại học và sẵn sàng nghề nghiệp”, Smith cho biết tuần trước.

bộ lưu điện

Nghĩa Bộ lưu điện vụ hợp đồng, điều chỉnh bảo hiểm Bộ lưu điện  y tế và các lợi ích khác chiếm 2,97 phần trăm trong mức tăng 3,17 phần trăm. “Huyện đã làm việc chăm chỉ để ưu tiên các sáng kiến, tìm hiệu quả và phân bổ lại nguồn lực để tiếp tục cải thiện giáo dục chúng tôi cung cấp cho sinh viên trong khi duy trì một đề xuất ngân sách tài khóa thận trọng,” Smith nói. Chính quyền được đề xuất tăng mức 1.941.815 $ hoặc 3,17 phần trăm trong chi phí hoạt động.

Lương và các khoản bao gồm 75 phần trăm của ngân sách, với mức tăng 792.743 $ lương và $ 1.027.106 tăng lợi ích. Của năm trước để bù đắp chi phí y tế của thành phố tạo ra một thâm hụt $ 400,000 trong ngân sách 2016-17. Thị xã đã được vẽ trên cácQuỹ Dịch vụ nội bộ trong những năm qua để bù bảo hiểm tự bảo hiểm mà nó mang cho nhân viên.

“Nó đã được thực hành trong quá khứ cho các thị trấn để bù đắp chi phí bảo hiểm của chúng tôi”, ông Smith nói. “Nhưng chúng ta không thể dựa vào đó để chi phí y tế của chúng tôi đang được dự báo ở mức tăng 12,53 phần trăm chứ không phải là một 5,95 phần trăm một.”

Ưu tiên ngân sách bao gồm duy trì sĩ số lớp học hợp lý, với 17-19 học sinh trong lớp mẫu giáo đến 22 học sinh từ lớp sáu đến lớp tám. Tiếp cận công nghệ đáng tin cậy sẽ được cải thiện với các phòng thí nghiệm máy tính cập nhật, cơ sở hạ tầng mạng được cập nhật và mua 20 đồng thông minh trong một chu kỳ thay thế. Dịch vụ sẽ được tăng lên ở cấp tiểu học một trường mẫu giáo đến lớp thứ hai-nhân viên tư vấn thêm cho mỗi trường tiểu học để giải quyết / nhu cầu tình cảm xã hội của sinh viên.

bộ lưu điện

“Các nhân viên tư vấn Bộ lưu điện Santak phân chia thời gian giữa Northville Bộ lưu điện Santak và Hill & trường học đồng bằng đã được một nguồn lực tích cực và có một tư vấn viên toàn thời gian tại mỗi trường là đầu tư cho con em chúng ta”, ông Susan Murray, chủ yếu ở Northvilletrường. “Chúng tôi đang nhìn thấy nhu cầu xã hội và tình cảm phức tạp hơn ở trường mẫu giáo, học sinh lớp đầu tiên và thứ hai.Chúng tôi đang đặt nền móng cho tương lai học vấn và thành công của họ ở độ tuổi này được dựa trên cách họ cảm nhận về trường học. ” Cơ hội học đại học sẽ tiếp tục được tài trợ trong ngân sách này với PSATs cho tất cả các năm thứ hai và 50 phần trăm của chi phí của mỗi bài thi Advanced Placement phủ.

Truy cập vào các chương trình Bộ Lưu điện Maruson thể thao ở cấp trung học sẽ tiếp tục miễn Bộ Lưu điện Maruson phí cho các gia đình, với kinh phí giữ lại để tránh trả tiền để chơi. Các Hội đồng Giáo dục thảo luận ngân sách tiếp tục 20 tháng 1, tháng 26 và 27 tháng 1 với một cuộc bỏ phiếu về nhận con nuôi tại cuộc họp ngày 27 tháng 1.

Leave a Comment