Tại sao phải dùng “điều khiển ảo”?-Tải Iwin

Tải Iwin-Các độc giả thích xem tin tức khoa học kỷ thuật, thường cố thể gặp danh từ này “Điều khiển ảo” trên các
báo. Danh mục kỷ thuật điều khiển tự động hiện cớ rãt ià nhiều, tại sao con phải nghĩ ra cái khác hẳn, đê xuầt khái niệm mới này – điều khiển ảo?
Một số sự vật trên thế giới, thường thường cố tính 11ÌƠ hố. Ví như nối một cái áo là bẩn, đó nghỉa là cái áo không sạch* nhưng mức bẩn của cái áo thì lại là mơ tai iwin hô, Đây chính là nói, đối với một sô sự vật, không phải chỉ tai iwin là “không đúng tức là sai” như thế tuyệt đối không cho phép lấp lửng, mà là cho phép đưa ra các phán đoán như sạch, tương đổi sạch, vừa phải, tương đối bẩn, rất bẩn mà giới hạn giữa chúng không thật rõ ràng lấm (gọi là phán đoán logic ảo), mà mức độ bẩn cố thể dùng một số giữa 0 đến
1 để biểu thị* như 0 biểu thị cãn bản là sạch,l biểu thị rất bẩn,v.v… nãm 1965, giáo sư Cade của Mỹ đã sáng lập số học ảo – một phân ngành số học lấy tính mơ hô của thế giới khách quan làm đối tượng nghiên cứu.
Bản thân người thao tác,khi làm các loại động tác điều khiển bàng nhân công, rất nhiều ỹ nghĩ trong oc đều cơ tính Ĩ11Ơ hồ. Ví dụ, một chiếc thuyền trong hành trình, mỗi khi phát hiện con thuyền đi chệch mục tiêu, người lái có thể cản cứ chệch nhiều hay ít, chuyển động tương ứng tay lái, khiến thuyền đi theo mục tiêu. Thế là, con người ctã tỉm cách tổng kết kinh nghiệm của người thao tác thảnh một số quy tác (điều khiển ảo), qua tính toán số học nhất định, đưa vào máy tính.

Tải Iwin
Ngoài ra, còn có thể bát chước qúa trình suy luận ảo của đại não, để xác định quy tắc suy luận. Máy tính sẽ căn cứ thông tin ảo đưa vào, theo quy tắc điều khiển ảo và quy tác suy luận, đưa ra quyết định ảo, thực hiện động tác điều khiển.
Theo lý luận điều khiển đả co, khi thiết iwin android kế thiết bị điều khiển, trước hết, phải tìm được biểu thức số học
chinh xác thỏa man đồi tượng đióu khuin iwin android. Nhưng do các hộ thỏng thực tố rất rác rỏi phức tạp, r,r?n rM khó tim được hiểu thức sổ học chinh xác này VI thế, cd thể phải mở một lỏi đi khác, không phải uổng công phí sức đi tìm cải gọi là biểu thức số học chính xảẽ, mà cũng không thấy eo thể phản ảnh đúng đán tình hình thực tế khách quan, mà là phải tiến hành điều khiển ào,tức là cồn cứ các số liệu ủo thu thập được, tiến hành suy luận logic ảo, xác định các bước điều khiển tiến hành như thế nào, tạo ra “Bộ không chế ảo” để thế hiện những quy tác điều khiển này, để thiết kế ra hệ thống điều khiển lý tưỏag.

Điều khiển ảo của lái tàu.
Trước kia, khi dùng máy tính tiến hành điều khiển tự động, thường thường phân giải các bước thành một dày các phán đoán “Đúng” và “Sai”, chúng phân biệt dùng hai số 0 và 1 để biểu thị. Đến nay, trong các hệ thông dùng máy tính điều khiển, đã bát đàu đưa vào phan đoán ỉoglc ảo. Như vậy, có thể mô tả một sỏ sự việc thành hiện tượng thay đổi liên tục mức độ của nó, theo diện mạo vốtt CO oùĩi thế giởi hiộn thựíĩ Như vAy khỉến cho rrmy Ịtuíc dùng điêu khiểtt áo, cồ thề vftn hănh ốĩi đính, thu
được kồt Cịà4 địếti khỉển tướng đỗỉ tốt,

Tải Iwin
Vxxữi nhửng nAtn Bờ ị trong hộ thỈUĩg %€? đíộti ngâm của Tỉổn ỉ)àỉ Nhật Hảu? đ& vẠn í 1 ụ tì |ĩ lo gí ổ Ao ‘ệỊể điếti khiến sự khởi độngf ii’Uìf? 1ốc vô phaíi h lọi củtx ‘Ẳteỳ ĩịó ốĩi định lum nhiều so với nhân £Ôtig ứiếíẤ khí^Ví Như v(iy* hành khách đang dứng ttếĩi ÉỊ&I’ tií lức ỉẽiì iwin java  X4* đến lức xuống không cồn phải V Ị ti vAo tay vịn Nốu nhừ hốfih khách bê Ìềìx xo một hình cá cánh, đựng ìĩỉột iwin java nửa binh mườơ, cũtìg khỏi phỉYi lo, khỉ atồ tăng tốc và phanh, nước trong bỉnh sẽ sổng ra. Trong khi xe đang chạy, dù cho nước trong bình Gổ thể sdng sánh nhọ, nhưng sẽ không bị tố6 ra ngoài một giọt nào,
Sau những năm 80, Nhật Bản đã khaỉ phá Tữáy giật hoàn toàn tự động dùng kỹ thuật điều khiển ào, Tềó có thể giống như một thợ giật thực thụ, biết cán cứ vào mức độ bẩn của quần áo để linh hoạt nám được lượng đùng của chất tẩy giặt, phương thức giặt và thời gian giật Như vậy vừa tiết kiệm được thời gian và diên nưđc, mà còn cố thề khiến sự mòn đi của quần áo giảm xuống đến mức độ thấp nhất!
Logic ảo và điều khiển ào, xuất hiện vảo tmổi những năm 70 của thế kỷ này, là một ngành kỹ thuật hạt nhũn có ảnh hưởng sâu xa trong tương lai* đang ngày càng được coi trọng.

Leave a Comment